Sdělení ke zpracování osobních údajů

Vážení,

společnost Prague Season s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních. Při jejich zpracování společnost Prague Season postupuje zcela v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“.

Cílem tohoto sdělení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Prague Season, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Prague Season dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například hostů v hotelu, novinářů apod.).

Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů

Odesláním dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře jsou sbírány i osobní údaje, které se nachází v zašifrovaném rozhraní  a jedná se o následující údaje:

  • datum a čas odeslání poptávkového formuláře;
  • údaje z odeslaného poptávkového formuláře;
  • případný dotaz návštěvníka.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Prague Season s.r.o. 

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu uživatele webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost Prague Season  za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto uživatele, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy, jména a příjmení. „Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Prague Season zjistí z chování uživatele na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje uživatele začne společnost Prague Season  zpracovávat až poté, co uživatele vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, nebudou se vyplněné údaje nikde ukládat. 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Prague Season s.r.o.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Prague Season  (viz níže).
Udělený souhlas lze taktéž odvolat kliknutím na odkaz „Z odběru se můžete odhlásit “ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí služeb online na webových stránkách společnosti

V případě nákupu služeb na webu hotelu Prague Season www.pragueseason.com, bude společnost Prague Season zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a příp. adresa (nepovinný údaj).

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Prague Season provádět za účelem realizace uzavření kupní smlouvy,  dále za účelem splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jakož i za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v prevenci případných soudních sporů vyplývajících z uzavřených kupních smluv.

Společnost Prague Season bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Prague Season provádět sama.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách.

V případě poptávky služeb na webu Prague Season Hotel www.pragueseason.com prostřednictvím poptávkového formuláře či odesláním dotazu na příslušný email uvedený na daném webu bude společnost Prague Season zpracovávat osobní údaje potencionálního zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma.

Po zpracování příslušné poptávky může společnost Prague Season výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém oprávněném zájmu v souladu s recitálem č. 47 GDPR. V tomto případě má subjekt údajů právo na výmaz či být zapomenut, přičemž tyto požadavky může směřovat emailem na info@pragueseason.com.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Prague Season s.r.o.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt v hotelu Prague Season, zpracovává společnost Prague Season na základě právního důvodu, který jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odstavec 1 písm. c) GDPR.

V této souvislosti společnost Prague Season uchovává jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků  i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Prague Season  spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a služby v souladu s recitálem č. 47 GDPR.

Zpětnou vazbu bude společnost Prague Season zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s výše uvedeným, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem pobytu v hotelu Prague Season Hotel, tedy obchodní sdělení. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem služby zaslán zákazníkům jen jednou. Společnost Prague Season bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby.

Upozorňujeme, že výše uvedené druhy zpracování osobních údajů zahrnují profilování.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Prague Season  na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

Jaké cookies používáme?

1. Základní (nutné pro základní funkce stránky, ulehčující uživatelům pohyb, pamatování jazykové mutace, jsou povoleny vždy).

2. Analytické (shromažďování neosobních informací v Google Analytcis).

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Prague Season s.r.o. službu Google Analytics , vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google nebude přenesená data, vč. IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí na stránkách Google.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Prague Season s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Prague Season zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Prague Season s.r.o.  zpracovává;
  • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Prague Season s.r.o.  zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Prague Season. Zpracovávají-li se osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv proti tomuto zpracování námitku.

Výše uvedená práva mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Prague Season  zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Prague Season jakožto správce osobních údajů, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Sdělení ke zpracování osobních údajů je společnost Prague Season:info@pragueseason.com.

Toto Sdělení ke zpracování osobních údajů je platné a účinné od 29.7.2021

Cookie settings

You can adjust which cookies will be used on the website with the following settings.
You can find a description of what cookies are used for in the table on this page.

Required cookies

These cookies are absolutely necessary for you to navigate the website and use all functions, e.g. setting privacy preferences, logging in or filling out forms. Without these cookies, it would not be possible to properly provide the services required when using our site. Required cookies do not require the user’s consent according to the relevant legal regulations. You can also configure your web browser and block required cookies, but then it may happen that you will not be able to use all the site’s functions as you would like.

Statistical cookies

These cookies allow us to count visits and traffic sources in order to measure and improve the performance of our site. They help us see which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimise your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not be able to use your information in this way.

Advertising cookies

These cookies (also called targeted cookies) are used to display advertisements on third-party websites that are more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of ad views and measure the effectiveness of advertising campaigns.

Special offer
Privacy settings and cookies

The website uses cookies to provide services, personalise ads and analyse traffic.

By choosing the following, you agree to our policy of personal data protection and cookies. You can change your settings at any time.

Settings